Top

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Natuurvoedingsadviseur: Anne de Meulmeester, in het bezit van een Nederlands diploma Natuurvoedingsadviseur en consult van Cure4Life, handelende als zelfstandig gevestigd
Natuurvoedingsadviseur en consulent Cure4Life.
Cliënt: de persoon aan wie door de natuurvoedingsadviseur advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de natuurvoedingsadviseur wordt uitgeoefend.

Artikel 2: Algemeen De natuurvoedingsadviseur geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis De natuurvoedingsadviseur kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de natuurvoedingsadviseur de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de natuurvoedingsadviseur hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen twee werkdagen voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de natuurvoedingsadviseur geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de natuurvoedingsadviseur gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van twee werkdagen (48 uur) geacht in te gaan om 18.00 uur op de derde werkdag voorafgaand aan de afspraak. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande woensdag.

Artikel 5: Tariefstelling Voor aanvang van de behandeling deelt de natuurvoedingsadviseur de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De natuurvoedingsadviseur is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De natuurvoedingsadviseur beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom De natuurvoedingsadviseur behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de natuurvoedingsadviseur noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de natuurvoedingsadviseur verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling aan de Natuurvoedingsadviseur dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de Natuurvoedingsadviseur gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is
voldaan, is de natuurvoedingsadviseur gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden De natuurvoedingsadviseur heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide
partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid Het advies en/of de begeleiding van de natuurvoedingsadviseur is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De natuurvoedingsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de natuurvoedingsadviseur verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de natuurvoedingsadviseur. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de natuurvoedingsadviseur verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de natuurvoedingsadviseur nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de natuurvoedingsadviseur om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de natuurvoedingsadviseur te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De natuurvoedingsadviseur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de natuurvoedingsadviseur is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. Naar alle zorgvuldigheid opgesteld, laatste update januari 2018, Mindful Health natuurvoedingsadvies & leefstijlcoaching.